ŽÍT V PÁNOVĚ PŘÍTOMNOSTI

„My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“ (2.Korintským 3:18). Stáváme se tím, co spatřujeme a pozorujeme! To, na co zaměřujeme svou pozornost, šíří svůj vliv na celé naše životy. Co spatřujeme svýma duchovníma očima, to nás zachvátí, posedne! Pavel si zvolil být posedlý Kristem. Samotný Spasitel se stal předmětem jeho myšlení, jeho kázání i jeho učení. „Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“ (1. Korintským 2:2). Upínal své oči na Hlavu těla, ne na potíže a nemoci uvnitř těla.

Boží touhou pro nás je, abychom byli oděni do Kristovy přítomnosti. Chceš vítězství nad hříchem a být vysvobozen z moci nepřátel? Tak se pilně modli za nadpřirozený projev Kristovy přítomnosti. Když to budeš myslet vážně, Jeho milující oči tě obměkčí a přivedou tě na místo zlomení a zkroušenosti.

Tato jemná přítomnost Pána pak promění tvé srdce v opravdové i život tvé duše. Budeš spočívat v jeho náručí a všechen strach odejde, nahradí jej dokonalý klid a pokoj. Můžeš čelit hříchu a satanovi, který je oděn do chvástající se moci své přítomnosti. V Božím slově máme však zaslíbeno: „Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.“ (Zjevení 3:5).

Církev vstupuje do těchto posledních dnů jako „žena zahalená sluncem“ (Zjevení 12:1). To je Kristus - On je naše bílé roucho! Oblékli jsme Krista, přebýváme v Jeho přítomnosti, nade všemi knížectvími a mocnostmi.

Opravdu to není složité. Jednoduše to můžeme shrnout několika slovy: ZŮSTÁVEJ V PÁNOVĚ BLÍZKOSTI! Přebývej v Jeho přítomnosti a s vírou přijmi místo vedle Pána na nebesích. Uvidíš Ježíše stojícího po pravici Otce - ve tvém jménu a nic tě nedokáže zastavit. Povzneseš se nade všechno, stejně jako Štěpán, uzříš Pána v nebi. (viz Skutky 7:56).