BŮH JE NAŠE PEVNOST

V Žalmu 46:1 čteme: „Bůh je . . . pomoc v soužení vždy přítomná.“ Náš Bůh je nyní přítomný! Byl naší pomocí v letech minulých, je však přítomnou pomocí i nyní, dnes – vprostřed jakýchkoli a veškerých problémů.

„Proto se bát nebudeme“ (46:2). Nemusíme se vůbec bát, protože náš Bůh je oheň stravující, obhájce a štít svých dětí.

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteus 1:7). On je naprosto věrný, a to i svému Slovu.

„Nepohne se [chrám], Bůh je v jeho středu“ (Žalm 46:6). Mé tělo je chrámem Ducha svatého – a on říká, že je vprostřed tohoto chrámu. Sám Kristus vytváří své obydlí, své místo k přebývání, uprostřed mého srdce a já nemohu ustoupit, ani se mnou nemůže nic otřást! „Pronárody hlučí, království se hroutí“ (46:7). Ať pronárody hlučí, ať se všechna království na zemi hroutí a otřásají. Náš Bůh zcela zničí veškeré démonské útočníky.

„Činí přítrž válkám . . . tříští luky, láme kopí . . . spaluje v ohni válečné vozy“ (46:10). On je mou armádou proti mým nepřátelům, proti těm, kdo vedou proti mně válku. „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem . . . Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“ (Izajáš 54:17).

On říká: „Buď klidný a věz, že já jsem Bůh“ (46:11, přel.). Budu zcela spočívat v poznání, že on je Bůh. On je můj Bůh, můj Vykupitel, můj Obhájce – svrchovaný Pán nade vším. Jsem obklopen jeho přítomností v altánu jeho lásky a budu stát pevně a spatřím jeho vznešenost a slávu!

„Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě . . . Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli“ (Žalm 18: 3-4).