JE PRO BOHA NĚCO PŘÍLIŠ TĚŽKÉ?

Asi si pamatujete příběh v Genesis, v němž se Bůh zjevil Abrahamovi. Praotec seděl za denního horka ve dveřích stanu, když se před ním zjevili tři muži stojící pod stromem. Abraham jim vyběhl vstříc, připravil jim dobré jídlo a stál u nich, zatímco jedli.

Během jejich rozhovoru se Hospodin Abrahama zeptal, kde je jeho žena Sára. Pak Bůh řekl něco neuvěřitelného: „Hle, tvá žena bude mít syna“ (Genesis 18, 10).

V té chvíli byla Sára uvnitř stanu a poslouchala, o čem hovoří. Když slyšela tohle, zasmála se té představě. „Nemožné,“ řekla si. Už dávno nebyla v plodném věku a Abraham byl příliš starý na to, aby mohl zplodit dítě.

Přesto když Bůh uslyšel, jak se Sára směje, řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘ Je to snad pro Hospodina nějaký div?“ (Genesis 18, 13-14).

Píšu dnes toto poselství, protože Bůh v současnosti pokládá stejnou otázku Svým dětem: Je pro Pána něco příliš těžké? Každý z nás se v životě musí potýkat s těžkostmi. A přímo uprostřed nich se Bůh ptá: „Myslíš, že tvůj problém nedokážu vyřešit? Nebo věříš, že to mohu zařídit, i když si myslíš, že je to nemožné?“

Ježíš nám říká: „Nemožné u lidí je u Boha možné“ (Lukáš 18, 27).

Věříš tomuto slovu od Pána? Uznáváš, že je schopný vykonat nemožné ve tvém manželství, v tvé rodině, v tvé práci, pro tvou budoucnost?

Snadno a rychle radíme ostatním, že ano. Když vidíme milované lidi, jak prochází těžkými zkouškami, říkáme jim: „Neboj se a vzhlédni. Nepřestávej Pánovi důvěřovat. Je Bohem nemožného!“

Přesto si nejsem jistý, zda sami těmto pravdám věříme. Sára, která o Pánovi pochybovala, by svým přátelům pravděpodobně poskytla stejnou radu.

Představte si, že by slyšela o zbožném páru v podobné situaci – věrní lidé, kteří chtěli dítě, ale byli příliš staří, aby mohli nějaké mít. Dvojice věřila, že jim Bůh dítě zaslíbil, ale teď už stárnou. A postupně ztrácejí víru ve svůj sen.

Kdybyste se zeptali Sáry, co by jim poradila, pravděpodobně by odpověděla: „Řekněte jim, aby vydrželi. Nemohou se vzdát naděje na svůj sen. Slouží Bohu, který dělá nemožné, a On jim pomůže.

Ale sama tomu Sára uvěřila jen těžko. A mnoho dnešních křesťanů je na tom podobně. Odvážně vyhlašujeme Boží moc nad ostatními, ale sami Jeho Slovu nevěříme.