TO NENÍ PRO NÁS by Carter Conlon

Písmo vypráví, že Chana, ve chvíli největšího zoufalství, nakonec složila slib a řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu po všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu (1. Samuelova 1:11).

To bylo to, na co Bůh čekal! Víte, často když dostaneme odpověď příliš brzo, naše lidská tendence je nechat si ji pro sebe. Jistě, můžeme svědčit o tom, jak byl Bůh věrný a požehnal nám, ale v konečném důsledku si požehnání přivlastníme a spotřebujeme pro sebe. To je důvod, proč Bůh často musí čekat, než se dostaneme do bodu naprostého zoufalství jako Chana - na místo, kdy se v srdci odhodláme vzít si odpověď a vrátit ji zpátky Bohu na Jeho slávu.

V dané chvíli Chana neměla ponětí o tom, že toto svaté zoufalství vypůsobil ve svém lidu Bůh jako Jeho odpověď na reálné nebezpečí, kterému její národ čelil. Čeho si ale vědoma byla, bylo to, že kvůli svému slibu bude muset zaplatit cenu. Dovedete si vůbec představit, jak těžké to muselo být? S vědomím , že kněžství je naprosto zneváženo a národ upadá, se rozhodnout svého syna - touhu svého srdce, za kterou se tak dlouho modlila - přivést a zasvětit chrámu?

Dovedu si živě představit, co asi říkali Chany sousedé na to, když se naposled vydala se svým malým chlapcem do chrámu. "Co pro pána Jána provádíš, Chano? Bůh odpověděl na tvoje modlitby a dal ti dítě!" To je stejná věc, se kterou budeme muset na svojí cestě ty a já bojovat: falešné výmluvy; rady těch, kteří nikdy stejnou cestou nešli.

Chana nějak vycítila a uvnitř věděla, že život, kterým nám Kristus požehná, není pro nás samotné, ale spíše pro druhé. To je něco, co si pak zpětně uvědomila ve chvíli, kdy v chrámu poprvé učinila slib Hospodinu, že život, který by On dal, přivede zpět Jemu. Ve skutečnosti toto byla chvíle, kdy Chana odešla upokojená a přestala být smutná (1 Samuel 1:18).


__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.