NAŠE ŽIVOTY JSOU DOPISY

Když trávíme čas v Hospodinově přítomnosti, vypůsobí to v nás zjevnou manifestaci Krista pro ztracený svět.

"A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebuji skrývat nic nečestného, nepočínám si lstivě ani nefalšuji slovo Boží, nýbrž činím pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí." (2. Korintským 4:1-2 EP).

Pavel zde mluví o viditelném vyjádření. Abychom něco bylo srozumitelné a jasné, musíme to vyzařovat. Ve zkratce zde Pavel říká, že my jsme povoláni, aby lidé kolem nás poznali a pochopili Ježíše. Tvůj a můj život by měl zobrazovat Ježíšovu přirozenost a podobnost Jemu samému.

Pavel dále rozvíjí koncept zobrazení Krista, když říká, že my jsme listy Kristovými pro tento svět: "Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí." (2. Korintským 3:2-3, EP) Naše životy jsou dopisy, které napsal Duch svatý a rozeslal je ztracenému světu. Průběžně si je čtou ti z našeho okolí, kteří pozorují naše životy.

Jak přesně jsme se stali Božími dopisy světu? To se děje pouze skrze práci Ducha svatého. Ve chvíli, kdy jsme spaseni, Duch Boží do nás vtiskne dokonalý obraz Ježíše a ve formování tohoto obrazu neustále pokračuje. Posláním Ducha je vytvořit v nás obraz Krista, který je tak pravdivý a přesný, že opravdu zasáhne svědomí lidí.