NEEXISTUJE PROBLÉM, KTERÝ BY ON NEVYŘEŠIL

V 9. kapitole Markova evangelia přivádí rozrušený otec svého syna posedlého démony k Ježíšovým učedníkům - hledá pro něj vysvobození. Tento chlapec nebyl jen neklidný a vzpurný, byl plný ďábelských duchů, jež ovládali každý jeho pohyb. Tento ubohý chlapec byl považován za úplně beznadějného. Byl jak hluchý tak němý, takže vydával jen hrdelní zvuky. Jeho otec se neustále snažil jej držet, protože démoni se ho nepřetržitě pokoušeli shodit do nejbližší řeky, jezera nebo otevřeného ohně. Byla to práce na plný úvazek - udržet své dítě, aby si neublížilo. A také to určitě zlomilo otcovo srdce.

Nyní, když se ocitl otec před učedníky, začal se satan v chlapci projevovat. Objevila se mu pěna u úst, válel se po zemi, točil se a všemožně se divoce kroutil. Písmo nám říká, že učedníci se nad ním modlili – možná i dlouho – ale nic se nestalo. Brzy se pochybovační zákoníci shromáždili okolo se slovy: „Proč není ten chlapec uzdraven? Není snad tento případ příliš těžký pro vašeho Pána? Není ďábel v takových případech mocnější?

Ale potom přichází na scénu Ježíš. Otec se na něj obrátil se slovy: „Přivedl jsem svého syna k tvým učedníkům, ale oni ho nedokázali uzdravit. Je to beznadějný případ.“ Ježíš reagoval prostě: „Všechno je možné pro toho, kdo věří.“ (Marek 9:23). Tím chtěl všem zúčastněným říct: „Věříte snad, že zvládnu jen situace, které nemá pod kontrolou ďábel? Říkám vám, že neexistuje žádný problém, žádné nemožné okolnosti, které bych nedokázal dát do pořádku.“

Potom pouhým jedním slovem činí Ježíš nemožné skutečností: „ … okřikl nečistého ducha: ‚Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!‘ (verš 25). V tu chvíli padl chlapec na zem jako mrtvý. Ale Písmo říká: „Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal.“ (verš 27).

Dokážete si představit tu radost? Tento očištěný a svobodný chlapec nejspíš běžel ke svému otci a objal ho. A otcovo srdce poskočilo radostí. Bůh to dal všechno do pořádku.

Proč vedl Duch svatý Marka k tomu, aby zařadil tento příběh do svého evangelia? Věřím, že tomu bylo tak proto, aby každý rodič od toho okamžiku věděl, že může Bohu důvěřovat, že učiní pro jeho děti i nemožné. Pán řekl: „Mohu obnovit cokoliv a kohokoliv. Stačí mi věřit, skrze mne je možné cokoliv.“