CHODIT S NÍM

"Vírou byl odsud Enoch vzat" (Židům 11:5)

Toto je stěží uvěřitelná pravda, téměř nad naše chápání. Všechna Enochova víra byla směřována do největší touhy jeho srdce: být s Pánem. Enoch už nemohl snést, že stojí za oponou - prostě musel vidět Pána - a tak Bůh odpověděl na jeho víru a vzal ho k sobě.

Náš bratr Enoch neměl žádnou Bibli, žádný zpěvník, žádného Ducha Svatého ani roztrženou oponu a přístup do nejsvětější svatyně. Ale znal Boha!

"Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají." (Židům 11:6)
Jak víme, že Enoch věřil, že Bůh odměňuje? Protože to je ta jediná víra, která Boha těší a my víme, že Enoch byl Božím oblíbencem! Bůh odměňuje - to znamená, že se dobře odvděčuje za věrnost. A jaká je ta odměna pro Jeho věrné?

Tři hlavní odměny nás čekají, když chodíme ve víře s Bohem:
  1. Ta první je Boží vláda nad naším životem. Člověk, který Boha zanedbává se brzy vymkne kontrole a udělá místo ďáblu. Kéž by se znovu zamiloval do Ježíše, chodil s Ním a rozmlouval s Ním! Bůh by mu brzy ukázal, že satan nad ním nemá žádnou skutečnou moc. Pak by zas dovolil Ježíši ve svém životě vládnout. 
  2. Druhou odměnou za víru je "čisté světlo". Když chodíme s Bohem, jsme odměňováni světlem, vedením, soudností, zjevením - určitým Božím "know-how". 
  3. Třetí odměnou za chození ve víře je ochrana před všemi našimi nepřáteli. "Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří." (Izajáš 54:17) Z hebrejského originálu by se to dalo přeložit takto: "Žádný plán, žádný prostředek k ničení, žádná satanská artilérie tě neskolí, ale sama bude zničena".