PODSTATNÉ RYSY MILOSTI by Gary Wilkerson

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil." (Efezským 2: 8-10, EP)

Jsou čtyři podstatné rysy milosti, které se týkají každého Ježíšova následovníka:
  1. Milost je bez naší spoluúčasti. Nemůžeme asistovat dílu Kristovy milosti bez toho, aniž bychom snížili jeho účinnost nebo zředili výsledný efekt.
  2. Milost je nezasloužená. Když zjistíme, že v našem životě je nějaká nepravost, mnozí z nás si myslí, že musí napomoci milosti skrze činění dobrých skutků. Tak tomu ale není. Kristova milost směrem k nám není na základě zásluh, ani částečných zásluh.
  3. Milost je neměnná. Boží milost se netýká méně tech dnů, kdy se méně modlíš. Tak to nefunguje. Dokonce i Jeho varování ohledně hříchu jsou pouze projevem Jeho nevýslovné milosti.
  4. Milost je nekonečná. Ani Otec ani Syn nebudou nevěrní smlouvě, kterou uzavřeli. Bude trvat navěky, nikdy nebude porušena, a protože jsme skryti v Kristu, zůstáváme ve smlouvě s Otcem - tudíž jsme v bezpečí a pod Jeho ochranou. 
Dovol mi to ještě jednou říct na plnou pusu: Vím, že smlouva, kterou uzavřel Otec se svým Synem, je hlubší, silnější a sahá mnohem dál, než kam kdokoli z nás může dosáhnout. Spousta křesťanů nestíhá či nestačí tempu Jeho milosti a jejich životy jsou potom ovládány strachem. Když uděláme hříšnou chybu, říkáme si sami pro sebe: "Ne - zase jsem porušil smlouvu s Pánem." Neexistuje větší nepravda než tato. Ježíš uzavřel smlouvu s Otcem, ne my! 

A to je důvod, proč se Ježíš musel stát plně člověkem, podobným nám. On kompletně splňuje požadavky smlouvy namísto nás - a On nás zve, abychom se přidali k Němu a čerpali ze všech výhod této smlouvy. Skrze něj jsme úplně čisti, žijeme v pokoji s Bohem a koupeme se v Jeho překypující milosti. Nemůžeme přidat nic k již dokončenému dílu - Jeho milost úplně stačí. Naše role spočívá v tom, že přijímáme Jeho milostivý dar - a radostně si vykračujeme v botách Jeho milosti!