PÁN NA NĚJ POLOŽIL SVOU RUKU

Když čtu o skutcích zbožných mužů ve Starém zákoně, mé srdce hoří. Tito služebníci byli tak zatíženi Božími případy, že jejich mocné skutky, které vykonali, jsou dnes pro křesťany nepochopitelné. Jejich příklady nám zjevují vzory k následování. Tito muži ve svých srdcích a charakterech vlastnili něco, co zapříčinilo, že Bůh si je zvolil, aby naplnili Jeho zámeřy a On nás povzbuzuje k tomu, abychom hledali a toužili po té samé kvalitě charakteru.

Ezdráš byl Boží muž, který probudil celý svůj národ, muž, který měl podle Písma nad sebou Boží ruku. Ezdráš svědčil, „Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodina“ (Ezdráš 7:28). Jinými slovy, Bůh natáhl ruku, obklopil Ezdráše a proměnil ho v jiného muže.

Proč by toto Bůh dělal? V Izraeli byly v té době stovky písařů a všichni měli stejné poslání – studovat a vysvětlovat Boží Slovo lidem. Co oddělovalo Ezdráše od ostatních? Co zapříčinilo, že Pán položil ruku zrovna na něj a dal mu dohled nad padesáti tisíci lidmi, aby obnovili spadlé město Jeruzalém?

Písmo nám dává odpověď: „Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho…“ Jednoduše řečeno, Ezdráš udělal vědomé rozhodnutí. Svým hlavním cílem si určil hledání Božího Slova a poslušnost jemu a z tohoto rozhodnutí nevybočil. Řekl si, „Budu studentem Slova a budu se chovat podle všeho, co čtu.“

Dlouho předtím než Bůh položil svou ruku na Ezdráše, byl tento muž horlivý do bádání nad Písmem. Dovolil si, aby z toho všeho byl zkoušen a očistil se od vší špíny svého těla a duše. Ezdráš hladověl pro Písmo a radoval se z něho; dovolil, aby Písmo připravilo jeho srdce na jakoukoliv službu pro Pána. To je proč Bůh položil svou ruku na Ezdráše a pomazal ho.