LÉK, KTERÝ UZDRAVUJE

Boží přikázání, abychom milovali své nepřátele, se může podobat hořkému, nechutnému léku. Ale stejně jako ricinový olej, který jsem v dětství musel spolknout, je to lék, který uzdravuje.

Ježíš to řekl jasně: „Slýchali jste, že bylo řečeno: ,Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Matouš 5, 43-44).

Popírá zde Ježíš Zákon? V žádném případě. Ruší ducha světa, který do Zákona vstoupil. V té době milovali Židé pouze jiné Židy. Nepřipadalo v úvahu, aby si Žid potřásl rukou s pohanem. Dokonce se ani cípem pláště nemohl otřít o oděv cizince. Ale toto nebyl duch svatého Zákona, který nabádal: „Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí“ (Přísloví 25, 21-22).

Můžeme mít odpor k nemorálním skutkům mocných. Můžeme nenávidět hříchy homosexuálů, zastánců potratů a všech, kteří pohrdají Kristem. Ale Pán nás nabádá, abychom je milovali jako lidi – lidi, za které Ježíš zemřel – a abychom se za ně modlili. Pokud někdy pohrdám člověkem namísto principu, který zastává, pak nejsem skutečným Kristovým služebníkem.

Byl jsem svědkem pochodu homosexuálů na Páté avenue tady v New Yorku. Pochodovalo tam 250 gayů. Mnozí z nich byli polonazí a někteří nesli cedule s nápisy: „Bůh je homosexuál.“ Také jsem viděl, jak vystoupili z řady a vrhli se na křesťany, jejichž nápisy hlásaly: „Bůh NENÁVIDÍ Tvůj hřích – ale Tebe miluje.“

Zrudnul jsem hněvem. Chtěl jsem na ně přivolat oheň jako na Sodomu. Zpětně jsem si však řekl: „Jsem jako učedníci, když chtěli přivolat oheň a spálit ty, kteří odmítali Ježíše.“

Milujte své nepřátele! Milujte ty, kdo přímo před vámi páchají hříchy! Modlete se za ně! Žehnejte těm, kdo vám zlořečí!

Tak to řekl Ježíš! Tak to dělejte!