JSME V POTÍŽÍCH by Jim Cymbala

Říkám, že máme problém a je nejvyšší čas se probrat! Až na nějaké výjimky dnešní Církev je jako Církev laodicejská. Popravdě u nás laodicismus tak zdomácněl, že si myslíme, že být vlažní je normální. Každý sbor, který získá víc než jen pár lidí ke Kristu, je považován za „výjimečný“.

Nelítostná slova Ježíše se obracejí na nás stejně jako na křesťany na konci prvního století: „…nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji!“ (Zjevení 3:15-17) Jinými slovy vyjadřovali skvělou „pozitivní zpověď“. Hlásali vítězství a žehnání. Jedinou potíží bylo to, že Ježíše to nijak nedojalo. Odpověděl:

„A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. …Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.“ (Zjevení 3:17-19)

Silná slova, zajisté, ale Ježíš vždy nakládá silně s těmi, které miluje. „Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?“ ptá se autor Židům (12:7)

Všimněte si, že Laodicejští byli Božími svatými, se všemi přísliby. Byli součáští těla Kristova – zpívali chorály, chválili o nedělích, užívali fyzických výsad a neměli žádných pochyb o tom, že jsou počestnější než jejich pohanští sousedé. A přesto byli na pokraji vyvržení. Jaká to výzva k probuzení!

Kdykoliv se tělo Boží dostane do potíží, je požadován silný zákrok. Nemůžeme pouze posedávat a doufat, že se problém sám vyřeší.

Raná Církev započala dynamicky v síle. Byli jednotní, zbožní, naplněni Duchem svatým, kdykoliv připraveni jít ven a plnit Boží práci Božími cestami a viděli výsledky, které Ho vyvyšovaly.

Pak přišel první útok (Skutky 4:2-3). Jak na to reagovali? Okamžitě se takto začali modlit:

„Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich. …Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše“ (Skutky 4:24, 29-30)

Toto je přesně to, co jim proroci po staletí tvrdili: Když budete pod útokem, když budete čelit nové výzvě, v každém období, v každém čase - volejte jméno Boží a On vám pomůže.


__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.