JEHO VLASTNÍ KRÁLOVSTVÍ

V žádném jiném království Bůh nepanuje tak svrchovaně a mocně jako ve svém vlastním království - v tom, které ustanovil v srdcích svého lidu.

Ježíš řekl: "Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království už je přece mezi vámi!" (Lukáš 17:21, B21) A je to právě uvnitř tohoto království - v realitě našeho srdce - kde Kristus vládne svrchovaně nad svým lidem, vede nás, uzdravuje nás, řídí naše jednání a chování.

"Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce." (Izaiáš 9:6a, B21).
V tomto verši se hovoří o Ježíšově nekonečné vládě napříč věčností. A je tady i další podstatný význam: Musíme pořád stupňovat svoji poddanost vládě našeho Krále.

Můžeš upřímně říci, že Kristova vláda v tobě se dennodenně rozrůstá do dalších oblastí života? Podřizuješ svoje chování více a více Jeho autoritě?

Možná tě zajímá - když Ježíš je v nebi a vládne s veškerou autoritou po pravici Boha Otce - jak vlastně vládne Svému království zde na zemi? Odpověď nacházíme v listu Židům, kde nám autor říká, že ve starozákonní době Bůh mluvil ke svému lidu skrze proroky. V dnešní době se rozhodl mluvit skrze svého Syna.

"Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět." (Žd 1:1-2, B21)

Ježíš je zřetelným Božím poselstvím pro nás - božské Slovo, které se stalo tělem. Následně poslal Bůh Ducha svatého, aby nám připomínal slova, která mluvil Ježíš, když žil na zemi. Ježíš nám vládne skrze psané, zjevené Slovo Boží. Bible je žezlem našeho Vládce, skrze ni nám uvádí ve známost svoje Slovo.

Pokud chceš slyšet svědectví muže, který byl vedený Božím Slovem, podívej se do Žalmu 119:11 "Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil."