NEJSME BEZ NADĚJE by Carter Conlon

Když se ze srdcí Božího lidu dere hluboké volání, jaká je Hospodinova odezva? Věřím, že odpověď můžeme najít v 1. Samuelově. Bůh dopustí, aby přišlo svaté zoufalství nejenom do národa, ale i do srdcí těch, které On použije, aby volal lidi zpět k sobě. V tomto případě takovým člověkem byla neplodná žena jménem Chana.

Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval: "Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám více než deset synů?" Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu, a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. (1. Samuelova 1:6-10, EP)

Vidíme Chanu, která dospěla na místo naprostého zoufalství - místo, kde jsou dnes mnozí z nás. Všimni si, že toto zoufalství se liší od zoufalství světa, který žije v oddělení od Boha. Lidé bez Boha křičí, protože je přemáhají okolnosti a jejich srdce naplňuje zoufalství a beznaděj. Naproti tomu my nejsme lidmi bez naděje. I přesto však z mnoha srdcí uprostřed Božího lidu vyvěrá hluboké volání.

Boží slovo nám říká, že Chana nakonec dospěla k takovému zoufalství, kdy vůbec nebyla schopna vyjádřit je slovy. Sám jsem to zažil na modlitbách - došel jsem do bodu, když už jsem neměl co dodat. Ale právě v takových chvílích, jak se to píše v listu Římanům "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovným lkáním." (Římanům 8:26, EP)

Bohem vdechnuté svaté zoufalství přišlo do tvého srdce, a není žádná nehoda, že se to děje právě v této chvíli. Je to důkaz toho, že Bůh touží udělat něco v tobě a skrze tebe.


__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.