ZAPLAVENI BOŽÍ LÁSKOU

Otec vás miluje! A právě v této věci mnoho věřících selhává. Chápou odsouzení za hřích a pády, znovu a znovu, ale nedovolí Duchu svatému, aby je zaplavil Otcovou láskou.

Těmto lidem se líbí život v odsouzení. Nikdy nepochopili Boží lásku ani nedovolili Duchu svatému, aby ji přinesl do jejich srdcí.

V naší církvi se učí, že spravedlivý člověk, který opravdově miluje Ježíše Krista, má rád pokárání. Vítá, když Svatý Duch odkrývá všechna skrytá místa hříchu a bezbožnosti – protože čím více se vypořádává s hříchem, tím je šťastnější a svobodnější.

Když posílám lidem své pastorské zprávy, reagují na ně různě. Když napíšu dopis, který je plný soudu a odsouzení, zaplaví mě souhlasné odpovědi. Když se však sdílím o Ježíšově lásce, dostávám dopisy říkající: „Nekážete pravdu!“ Jako by tito věřící říkali: „Pokud lidi nekáráte, tak to, co říkáte, nemůže být evangelium.“

Tito věřící se nikdy nesetkali s posláním lásky Ducha svatého. To je oblast, kde se musíte naučit žít z Božího Ducha a ne na základě pocitů! To spočívá v tom dovolit Duchu svatému, aby ve vás dělal to, k čemu byl poslán. A to znamená nechat ho právě teď zaplavit vaše srdce Boží láskou! „Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Římanům 5,5).

Izajáš řekl: „Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení“ (Izajáš 66,13). Izajáš se obracel k tvrdohlavému Božímu lidu, který „se odvrátil a šel cestou svého srdce“ (Izajáš 57,17).