TOHLE JE KAJÍCNÁ VÍRA by Claude Houde

Ježíš měl vidění, že Petr se stane sloupem Jeho církve a že bude tím, kdo poprvé otevře bránu Božího království také lidem nežidovského původu - moment v historii (Skutky10), který v dalších staletích přinesl žeň nespočetných duší.

Milý čtenáři, nikdy prosím nezapomeň, že církev Ježíše Krista, o 2 tisíce let později čítající téměř miliardu lidí, začala prostým poselstvím člověka, kterého mnozí považovali za zoufalce a blázna. Ti, kteří Petra znali, by řekli, že moc mluví, ale když má přijít na činy, svym slovům nedostojí. Jen další příběh o promarněném potenciálu. Ježíš ale hořel vidinou toho, že Petr se vírou stane Božím mužem, mužem s odvahou, který ovlivní věčnost. Milý příteli, tohle je kajícná víra! To je víra, která volá: "Pane, uč mne vidět sebe i druhé skrze víru, která překročí hranice okolností, minulosti, tragédií, selhání a mého lidského chápání a schopností."

Nádhera církve všude na světě není v jejích chrámech, budovách nebo programech. Cena církve 21. století, její světlo, spočívá ve svědectvích o životech proměněných vírou pokání. Jeden po druhém se tak rodí lidé s příběhem, s poselstvím milosti, naděje a vykoupení pro skutečné lidi se skutečnými životy, žijící ve skutečném dnešním světě. Právě to mě motivovalo, abych odpověděl kajícnou vírou na Jeho volání i Jeho povolání, abych věnoval svůj život službě pro Něj.

Věřím, že v srdcích milionů mužů a žen jakéhokoli věku a životních zkušeností, je neuhasitelná žízeň a touha najít Boha, kterého ještě neznají, kterého nenašli v tradičnch náboženstvích, který skrze víru nabízí možnost najít novou naději a směr.

Milý čtenáři, kdekoli jsi, připoj se ke mně v prosté modlitbě: "Pane, znásob naši víru! Chceme skoncovat s nevěrou, fatalismem, rituály, cynismem. Chceme změnit směr." Moji milí, pak uslyšíte hlas, který vám dovolí zvednout hlavu a setřít slzy, hlas, který říká: "Blaze těm, kdo hladovějí a žízní... neboť budou nasyceni." (Matouš 5:6)

Kajícná víra vždy přijímá vzkříšení.


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.