BŮH BUDE PŘI TOBĚ STÁT

"Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu... Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy." (Skutky 16:25-26) Když žalářník uviděl, co se stalo, padl před Pavlem a Silasem na kolena a ptal se, "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" (Skutky 16:30)

Městští správci a úředníci si šli ten den lehnout a říkali si, "Dokázali jsme to! O těch otrhaných buřičích už nikdo neuslyší, zavřeli jsme je i jejich pusu!" Ale co pak následovalo další den! Umím si představit vojáky, jak buší na dveře starosty, městských správců, náboženských vůdců, a křičí, "Rychle! Honem na radnici, máme problém!" V šoku se úředníci nejspíš ptali, "Cože? Zemětřesení? Cely se otevřely, všem spadly okovy a oni se ani nenamáhali utéct? Žalářník se dal na jejich víru?"

Vůdci města se opravdu báli, protože se provinili proti římským občanům (Pavel a Silas byli oba Římané). "Co tím myslíte, že se z vězení nehnou? Co žádají? Abychom tam přišli, omluvili se a z vězení je vyvedli?"

"Vyvedli je ven a prosili je, ať opustí město." (Skutky 16:39)

To se mi líbí! Pavel a Silas tam byli, neoháněli se svojí duchovní autoritou, ale prostě jednali jako vyslanci Krále Ježíše. Když viděli, že Kristova moc je vystavována posměchu, chtěli, aby ta malá modlitební skupinka viděla, jak Bůh použije svoji sílu pro ty, kdo se staví silám pekla. Šli přímo do domu Lydie - to muselo být shledání! Představuju si, že jim Pavel řekl: " Vidíte, ďábel může běsnit, ale Bůh má všechnu moc! A postaví se za vás, když se nebudete bát k Němu přiznat.