Z JAKÉ JSI ZEMĚ?

Podle Božího slova mají žít křesťané každý den tak jako by byl “konec všech věcí blízko.“ Máme vyhlížet Jeho příchod probuzeně a svědomitě. Jako služebníci, kteří čekají na návrat svého pána z daleké cesty. Máme se radovat, že opustíme tuto zemi, abychom dostali nová těla. Vždy bychom měli toužit být s Pánem.

Petr ve své epištole varoval, “Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“

V řeckém originále se ve verši 11 píše, „ve světle všeho toho, co se rozpustí, z jaké jsi země?“ Jsi z této země, která se rozpustí a zmizí, nebo jsi občanem nebeského Siónu, města, jehož stavitelem je Bůh? Petr říká, že toto vědomí, které ti Bůh dává o zničení současného nebe a země by tě mělo povzbudit ke svatému životu a k tomu, abys život na této zemi nebral tak vážně. Petr potom pokračuje a říká, že se nemáme obávat přicházející zkázy, ale že bychom ji měli vyhlížet, očekávat a měli náš oděv bez poskvrny. “Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.“ (3:14).

Kdyby Petr navštívil dnešní Ameriku, byl by zděšen všemi těmi nasládlými kázáními polštářkových proroků! Ptal by se, “Proč nevarují svůj lid před nadcházejícím zničením? Bůh mi dal tuto zprávu přímo od Ducha Svatého! Proč tomu nevěří? Proč když slyší toto varování, nežijí svatý život? Cožpak neví, že Ježíš úplně stejně varoval lidi, když řekl, 'slunce se zatmí, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.“ (Matouš 24:29)