JEŽÍŠ VZAL NAŠE MÍSTO by Gary Wilkerson

To, že Ježíš “zaujal naše místo“ znamenalo více než jen to, že šel na kříž.

Ano. Ježíš vzal naše místo tím, že byl odsouzený za naše hříchy, ale také zaujal naše místo v jiném ohledu – stal se člověkem, který dokonale plnil smlouvu s Bohem. Ježíš žil jako člověk, ale byl bez hříchu, bez poskvrny a dodržoval každý Boží příkaz. Tím, že splnil zákon s dokonalou poslušností, naplnil smlouvu. To je úžasná zpráva!

Přesto je zde ještě skvělejší zpráva: Ježíš si neponechal výhody smlouvy sám pro sebe, ale sdílí je s námi všemi. Když stojí před Otcem, říká, “Vzal jsem s sebou své přátele, aby měli podíl na požehnáních Tvé smlouvy. Když stojí před Tebou, stojí ve Mě. A tak všechna Moje spravedlnost patří jim. Na základě Naší smlouvy jim může být odpuštěno, Otče.“

Díky Bohu, že si nás nevybral, aby s námi uzavřel smlouvu! Jak úžasné je, že Člověk, který dokonale dodržel uzavřenou smlouvu nás žádá, abychom se k Němu v jeho smluvním vztahu s Otcem přidali. Pokud řekneme ano, pak chodíme v Kristově vlastním Duchu. To je to, co prorokoval Ezechiel, když říkal, “A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha... Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ (Ezechiel 36:26-27)

Někteří křesťané berou Boží nařízení zákonicky. Myslí si, “Musím si více číst Bibli, více se modlit, více evangelizovat.“ Pokud takto přemýšlíš, nežiješ pod Novou Smlouvou – žiješ pod zákonem. Máš z toho potom jenom trápení, protože se ti stejně nikdy nemůžeš podařit v plnosti dodržet zákon a když porušíš jednu jeho část, porušíš vše.

Když jsi nalezl Krista, máš naději, že zjevení Boží Nové Smlouvy ti dává světlo porozumění. Nikdo ti nemusí nařizovat, abys hledal Boží tvář, sdílel dobrou zprávu o Kristu s tvým sousedem. V Tom, který pro tebe vše dokonal, máš plnou svobodu. Jeho charakter začal proměňovat tvůj charakter – potom všechny Boží nařízení plníš s radostným srdcem!