SMĚLÍ JAKO LVI

Často kážu o modlitbě, protože věřím v moc vroucí modlitby spravedlivého člověka. Ale modlení samo o sobě neotřese městem!

Elijáš byl muž mocné modlitby, ale nebyla to jen samotná modlitba, co otřáslo Achabovým královstvím a rozzuřilo Jezábel. Elijáš svolal falešné proroky na horu Karmel a postavil se jim. Jezábel zabíjela Boží proroky a vedla Izrael k odpadnutí od Hospodina a modlářskému uctívání Baala – a nikdo se jí nepostavil! Sedm tisíc věřících se sice nesklonilo před Baalem, ale byli potichu, neozývali se a báli se. A tak přichází Elijáš, kterého Achab nazval „Ten, jenž uvádí Izraele do zkázy“ (1. Královská 18,17). Elijáš se pak postavil k potoku Kíšon s mečem v ruce a zabil stovky Baalových falešných proroků ve jménu Hospodina.

Elijáš nejednal se Satanem a jeho služebníky v rukavičkách. Když „Poskakovali u zhotoveného oltáře…Elijáš se jim začal posmívat“ (1. Královská 18,26-27). Izraelci se zbaběle třásli před silami temnoty, protože jim chyběla svatost. Písmo nám říká: „Spravedliví jsou smělí jako lvi“ (Přísloví 28,1). Někteří namítnou: „Ale Ježíš byl mírný! Neotevřel ústa a neprotestoval, když se ho chopili, aby ho ukřižovali.“ To však bylo proto, že nastala hodina temnoty, hodina, kdy měl být vydán do rukou nepřítele. Mlčel Ježíš v chrámě, když vyháněl směnárníky? Mlčel, když nazýval náboženské vůdce hady – slepými vůdci – obílenými hroby – plemenem zmijím (viz Matouš 23)? Některým dokonce řekl, že jejich otcem je Satan!

Mnoho církví v dnešní době je plných tichých, zdvořilých křesťanů-diplomatů, kteří nechtějí dělat problémy. Nikdo přece nechce problémy! A tak se nikdo nechce postavit ďáblovu království! Máme více než dost tichých, nevýrazných křesťanů! Jeden muž mi plný vzteku řekl: „Vsadíme se – o jakoukoli částku! Vy lidé v církvi nedokážete nic zastavit. Možná se vám dostane malé publicity, ale nic se nikdy nezmění. Nedokážete ničemu zabránit. Jste bezmocní.“ Mluvil o potratech a v jeho hlase jsem cítil Satanův výsměch. Byla to výzva! Bylo to, jako by řekl všem křesťanům: „Jste duchovní slaboši. Nevydržíte to – vzdáte se, když přijde protivník. Prostě utečete zpět za své bezpečné zdi a schováte se.“

Ne! „Spravedliví jsou smělí jako lvi.“