POSTAVENÍ SE TĚŽKÝM DNŮM by Gary Wilkerson

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2 Timoteovi 3:1-5)

Pavel tady mluví o oddaných lidech, kteří každou neděli chodí do kostela, ale popisuje je jako by měli jen tvář zbožnosti. Pavel o takových křesťanech řekl „…..které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy“ (3:7). Jinými slovy, oni naslouchali veškeré evangelizaci, ale nikdy si ji nevzali k srdci. To je učinilo bezmocné, Pavel řekl, protože oni „odporovali pravdě“. (3:8)

Možná, že nikdy nebudeme čelit stejným výzvám jako ti, kteří se objevují v Novém zákoně, ale Hospodin nám stále dává sílu jako těm, o kterých čteme v Novém zákoně. Jistě zažijeme útrapy, jelikož nejsme imunní vůči tomu, co se děje ve světě. Ale tyto těžkosti v nás můžou vybudovat sílu, jakou jsme ještě nikdy neviděli.

To je proč si už nemůžeme dovolit být v naší víře tak normální jako doteď. Pomysli na to bleskově-rostoucí číslo nevěřících v našem světě. Každý z nich představuje duši namířenou do pekla a je to přitom někdo, za koho Ježíš zemřel. Tyto počty samy o sobě nás volají, abychom se vzchopili nad „normální“ křesťanství, abychom hlásali Kristovo evangelium bez strachu či zábran. To vyžaduje sílu od Něj, která nemůže být dosažena či získána naši podstatou – můžeme ji obdržet jedině skrze Jeho milost.

Citoval jsem Leonarda Ravenhilla už mnohokrát, ale tento jeho poznatek mi přichází na mysl opakovaně: „Křesťanství dnes je tak zaostalé, že kdyby se každý křesťan začal chovat jako normální křesťan v Novém zákoně, byl by považován za podivného.“

Řekni mi, posloucháš Boží Slovo a žiješ i podle Něj? A nebo je nepoměr mezi Kristovou mocí a tvým životem? Pomodli se se mnou: „Pane, jsem unavený usazením se v normálním křesťanství. Propoj můj život s tvou nebeskou mocí. Jsem prázdná nádoba – naplň mě svou mocí! Ať to stojí cokoliv, Pane, veď mě tam, kam Ty chceš.“ Za toto se pomodli a uvidíš, jak se Jeho moc a síla projeví ve tvém životě!