OC MODLITBY

Bůh nám touží ukázat, že v modlitbě máme moc!

"Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci:"Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal:"Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." (1. Královská 18:42-44)

Eliáš byl člověk a jako takový byl ovlivňován stejnými věcmi, jako my - stejnými strachy, tužbami, nadějemi, zoufalstvím, potřebami - a přesto jeho modlitby přinášely výsledky! Bůh nám tu ukazuje, co dělat v každé krizi: Utíkat k Němu! Se vší naléhavostí se modlit, kudy chodíme! Eliáš se modlil opravdově a vytrvale a čekal, dokud Bůh neodpověděl. Sedmkrát poslal svého služebníka vyhlížet nad horizontem jedno malé znamení.

Dnes to po jedné nebo dvou modlitbách vzdáme a na Boha jsme naštvaní. Řekneme: "Pro mě to nefungovalo. Modlila jsem se a s manželem máme pořád problémy. Stále nemám, co potřebuju."

Je řejmé, že lidé se nemodlí proto, že si myslí, že to nefunguje. Nevědí, co znamená vytrvat v modlitbě, stejně jako Eliáš zas a znovu schoulení na zemi. Říkáme tomu "uchopení Boha". Ve Starém Zákoně je to nazýváno "zápas s Bohem". Jákobova modlitba byla:"Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!" (Genesis 32:27). To čekání, protahování má svůj význam: přibodobnit nás Kristu. Nemůžeme strávit moc času v Jeho přítomnosti a přitom ho nepoznat. Čím déle je odpověď odkládána a čím efektivněji se modlíme, tím důležitějším se stává On a méně důležitou se stává ona odpověď na modlitbu. Ať tak či tak, vyhráváme!