V MODLITBĚ JE NAŠE SÍLA

Mnoho křesťanů se modlí zřídka, protože byli vyučováni “uchopit všechno vírou.“ Zde v Times Square Chruch sice také přikládáme velký důraz víře, ale nezapomínáme na význam modlitby. Vyučujeme poslušnost, pokání, Slovo, víru a modlitbu! Copak je někde napsáno, že není důvod k modlitbě a úpěnlivým prosbám, protože Bůž již všechno stejně zaslíbil? „Vždyť On přece ví co potřebujeme ještě předtím, než prosíme, tak proč stále prosit?“ Někteří dokonce učí: “Když žádáš Boha o to, co už to zaslíbil, pak je to projev nedůvěry. Stačí, když si Jeho slib přivlastníš a pak už jen odpočívej, není třeba to promodlovat.“

Abraham dostal zaslíbení, že se stane mocným národem. Bůh mu dal svůj slib: „Neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě …. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země“ (Genesis 13:15-16). Bůh zaslíbil, že bude žehnat těm, kteří žehnají Jemu a proklínat ty, kteří proklínají Jeho. Abraham měl tolik víry, že Bůh mu to připočetl jako spravedlnost: “A on Hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost“ (Genesis 15:6). Máme zde Božího muže, zabezpečného Božími zaslíbeními a plného víry; přesto ale stále znovu spěchal k oltáři aby se modlil (podívej se na Genesis 12:8 a Genesis 13:4). Takže vidíme, že ani jeho víra ani Boží zaslíbení nenahradily modlitbu.

Mojžíš si také cenil svého důvěrného vztahu k Bohu více než jakéhokoliv požehnání. Podívej se na něj, jak stojí na vrcholu kopce a jak přitom Áron a Hur drží jeho paže vztažené k Bohu! Bůh už zaslíbil, že Amalechité budou poraženi a vítězství bylo zaslíbeno Izraeli. Přesto Mojžíš vystoupí na kopec, aby se zdviženýma rukama volal k Bohu. “I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej: ,Hospodin je má korouhev.' (Exodus 17:15).

V porovnání s prvotní církví se chováme v záležitosti modlitby jak ateisté. Osobní modlitba je v dnešní době pro mnoho lidí těžká práce a nuda a proto se modlí jen příležitostně. Dovedete si představit manžela a manželku jak žijí ve stejném domě a sotva spolu promluví a přesto na veřejnosti vystupují tak, jako by měli hluboce důvěrný vztah? Stejně se někteří chovají k našemu požehnanému Hospodinu! Modlitba, osobní skrytá tichá modlitba je nejmocnější zbraň, kterou dal Bůh Svému lidu; přesto je zanedbávána, opovrhována a zřídka používána.

Bůh nám dychtivě touží ukázat, jakou moc modlitba má. V Písmu nám připomíná nádherné slovo: “Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5:16).