HLEDÁNÍ PÁNOVY TVÁŘE

Kniha Skutků zaznamenává, jak svatí muži a svaté ženy hledali Pánovu tvář. Od začátku až do konce nám říká, jak modlitba aktivuje Boží moc. Ať už v horní místnosti, ve věznicích, v nějakých tajných domech skryti před vládnoucími autoritami, nebo v domě Šimona v Přímé ulici – se modlili! Modlili se bez přestání ráno a někdy po celou noc. Kornélius se modlil ustavičně a Petr se modlil i na střeše. Na pobřeží, v chrámu či na poušti Boží lid neustále vzýval Pána. Tito svatí lidé prožili dny a hodiny v Boží blízkosti, dokud nepřijali cenné a podrobné vedení. A jaké neuvěřitelné detaily jim Bůh poskytl.

Ananiáš byl Božím mužem, učedníkem, který se rád modlil. „V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: Ananiáši! On odpověděl: Zde jsem, Pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl“ (Skutky 9:10-12).

Sleduj podrobné pokyny, které Bůh Ananiášovi dal. Jmenoval určitý dům, jméno majitele domu a muže, za kterého se měl modlit. Potom Bůh řekl: „On ví, že přijdeš; dokonce zná tvé jméno. A ví, co uděláš, až přijdeš do jeho pokoje, protože jsem mu řekl všechno!“ Proč Bůh řekl tomuto novému konvertitovi takové podrobné detaily? Protože se modlil! Po tři dny se Saul postil a modlil. Nebylo to: „Pane, co můžeš pro mne udělat?“ Spíše to bylo: „Pane, co chceš, abych udělal?“

Kdyby byl Saul spasen v naší době, byl by bombardován médii, byl by o něm napsán bestseller, a byl by zván do všech církví, aby tam řekl své svědectví. Mnozí jsou stejně jako Saul zázračně spaseni, avšak na rozdíl od něho brzy žijí ve zmatku a nevědí, co si počít. Bůh řekl Saulovi: „Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat“ (Skutky 9:6). Bůh říkal: „Promodli si to! Hledej moji tvář a uč se na mne čekat.“ Dokud nestrávil tři dny na modlitbách, nepřišla žádná instrukce. Ale během jeho modliteb se stalo něco mocného: Saul musel poznat Pánův hlas a naučit se být závislý na jeho vedení. Ačkoli byl právě nově obráceným věřícím, již měl od Boha jasné pokyny. Nepotřeboval žádného poradce ani proroka, který by mu ukázal, co má dělat; nepotřeboval nikoho, kdo by mu předal slovo poznání. Proč? Protože Pán řekl: „Já mu ukáži ...“ (Skutky 9:16).