DOKONALÁ SMLOUVA by Gary Wilkerson

"Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu." (Žd 2:17, EP)

Vždycky jsem se podivoval jednomu obratu v tomto verši: "Musel." Tato pasáž samozřejmě hovoří o Ježíši. Proč by musel Ježíš cokoli dělat? On je Bůh. Čteme, že si dobrovolně vybral sestoupit na zem, uzdravovat a milovat každého ve svém okolí. Proč se tam říká, že musel udělat to, co udělal - když se stal tělem a posloužil jako živá oběť za naše hříchy? Nemohl jednoduše prohlásit z nebes: " Pošlu anděly a ti přinesou vykoupení lidstvu?" Je to jeden z několika příkladů v Písmu, kde se Bůh zavazuje jednat podle toho, co je nařízeno. Proč?

Všichni víme, že pod Novou smlouvou jsou naše hříchy přikryty Kristovým darem milosti. Co je vlastně smlouva? Je to dohoda mezi dvěma nebo více stranami, kde se od každé vyžaduje splnit určité podmínky. Je mnoho druhů smluv, včetně manželské smlouvy, kde se dva lidé stávají jednou bytostí. Zákonem definované smlouvy jsou i ty, které se týkají podnikání, kde například dva vlastníci spojí svoje úsilí a tak obě strany profitují. Mírové dohody mezi dvěma národy jsou smlouovy, kde se válčící strany zavazují zanechat nepřátelství a odškodnit jeden druhého jinak.

Když projdeme celou Bibli, najdeme smlouvy, které Bůh uzavřel se svým lidem. V každém takovém případě On říká: "Toto udělám já ze své strany. A pokud vy dodržíte svoji část, zde jsou požehnání a výhody, které získáte." Bůh vždy dodržel svoji část těchto smluv, ale člověk toho nebyl nikdy schopen. Soustavně v každé smlouvě selhával v dodržování svojí části dohody.

Pán toto vše předvídal a už od prvopočátku plánoval vydat dokonalou smlouvu, která by nemohla být porušena. Sjednal smlouvu, která byla jako žádná jiná před ní, smlouvu obsahující výjimečné ustanovení: ujištění, že žádná ze smluvních stran nikdy smlouvu neporuší.

Dosáhl toho tak, že neuzavřel smlouvu s člověkem, ale s Člověkem - Ježíšem. Mnoho křesťanů si myslí, že Nová smlouva je dohoda mezi Bohe a člověkem, ale není tomu tak - je to dohoda mezi Otcem a Jeho Synem. Kristus byl tím, koho si Bůh vybral, aby s ním uzavřel smlouvu - ne Adam, ne Noe, ne ty, ne já.

Sám Ježíš je ručitelem toho, že se smlouva dodržuje. Každý jiný člověk by v tomto bodu selhal, ale Ježíš ji dodržuje dokonale. To je naše jistota!