JEDNO NEKOMPROMISNÍ SLOVO

„Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apollonii a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagógu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji.“ (Skutky 17:1¬3) Vedoucí synagogy v Tesalonice pravděpodobně po léta vedli tiché schůzky, ničím nerušeni. Pilně vyučovali Písmo a navenek působili velice svatě.

A poté Pavel, rušitel pořádku, přišel na scénu a jen ve třech týdnech kázání království Ježíšova obrátil celý prostor Tesaloniky vzhůru nohama. Ze zkušenosti věděl, že jen několik málo oddaných by naslouchalo Kristově náročnému slovu, a že by se většina nevzdala svých zajetých náboženských tradic. Také věděl, že by byli plni závisti a nenávisti ke všemu, co by narušilo jejich způsoby, jakými věci dělají. Pavel vypověděl, že kázání jeho evangelia způsobilo zápas: „a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. „ (1 Tesalonickým 2:2)

Co způsobilo tento násilný odpor? Pavel a Silas nebyli moc hlasití a nebo provokativní ani neloupili synagogy.

Později, v epištole Tesalonickým, těm, kteří se vydali na cestu s Pánem, Pavel píše, „Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést...abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku – Bůh je svědek!...ale byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své dítě...že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! (1 Tesalonickým 2:3¬8) Tito zbožní lidé, kteří se po léta chovali tak ostýchavě a Boha¬milujích teď byli vzteklými. Stal se z nich naštvaný zástup, napadající Jásonův dům a obtěžující lid a vládce města (viz Skutky 17). Příčina celého tohoto nesporu bylo toto nekompromisní slovo: „Pravý král je Ježíš“ (Skutky 17:7)