TI, KTEŘÍ DODRŽUJÍ SMLOUVU by Gary Wilkerson

Sláva Nové smlouvy se stala zjevnou na Hoře Proměnění, kam Ježíš přivedl své tři učedníky. „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají“ (Matouš 17:1-3).

Ta sláva byla natolik ohromující, že se na okamžik prodral do zemské sféry nebeský záblesk. Náhle ti učedníci – Petr, Jakub a Jan – spatřili, jak Mojžíš a Eliáš hovoří s Kristem. Petra to tak udivilo, že zvolal: „Musíme zde postavit tři svatostánky.“ Petr viděl několik Božích smluv zároveň – v Ježíši, v Mojžíši a v prorocích.

Avšak Bůh Otec odstranil Mojžíše (zákon) a Eliáše (proroky) z Petrova dohledu a řekl: „Můj Syn ztělesňuje veškerý zákon i veškeré proroky, celou a kompletní smlouvu – všechno, co kdy lidstvo bude potřebovat. Petře, nyní máš jeden příkaz, a tím je zaměřit se na Krista. Až budeš milovat tak jako on, a budeš mít v sobě mého Ducha, naplníš veškerý zákon Mojžíše a proroků. Tvůj život se nemá řídit zákonem, nýbrž Ježíšem“ (viz Matouš 17:5).

Jaký to byl okamžik zjevení pro Petra – a jakým je dnes pro nás! Důvodem pro četbu Písma či pro modlitbu není naplňování Božího zákona. Děláme to, abychom poznali našeho milujícího Otce. A zrovna tak, v očích Otce, jsou veškeré lidské potřeby zcela naplněny v Ježíši. Proto, když na nás dnes Bůh pohlíží, nevidí lidi, kteří neustále přestupují jeho smlouvu. Místo toho v nás vidí znaky svého Syna, a proto na nás pohlíží jako na ty, kteří dodržují smlouvu!

Bůh nevidí seznam selhání vedle seznamu dobrých skutků a mezi nimi obrovskou propast. Vůbec nevidí naše skutky. Vidí v nás pouze svého Syna. A uděluje nám veškerý prospěch ze smlouvy se svým Synem. Patří nám veškeré odpuštění. Patří nám veškerý pokoj. Patří nám veškeré přijetí. Hojně na nás vylévá svou milost, bez ohledu na to, zda jsme nahoře či dole, úspěšní či selhávající. Jeho milost vůči nám se nemění.