SION JE PŘIPRAVOVÁN

Petr se snažil burcovat mysl věřících a připomínat jim varování proroků (2. Petr 3:1-2) Říkal jim: "Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření." (2.Petr 3:3-4) Petr tyto posměvače nazývá lháři! Věci rozhodně nejsou stejné od počátku stvoření. Tito kazatelé vědomě ignorují minulé Boží soudy. "Takoví si nechtějí uvědomit, že... tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen." (2.Petr 3:5-6)

To je od Petra vážné obvinění. Vlastně říká: " Oni vědí, že existoval spravedlivý učitel Noe, který před soudem varoval celých 120 let. Vědí, že Bůh už ukázal světu, že bude soudit násilí a zlo. Vědí, že Bůh seslal ohromnou potopu, která zničila vše živé!" Máme učitele a falešné proroky, kteří vědí, že Bible je plná varování, plná příkladů toho, jak Bůh soudí svět (např. zničení Sodomy), ale oni to všechno ochotně ignorují. Proč? Protože jsou vedení vlastními choutkami. Jejich touha po slávě a popularitě je zaslepila vůči Božím spravedlivým soudům.

Tito kazatelé káží úplný opak toho, co učil Petr a apoštolové. Petr varuje: "...My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné." (2. Petr 3:13-14)

Proč jsme byli prozatím ušetřeni? Ze stejného důvodu, proč Bůh trpělivě čekal 120 let v dobách Noemových. "- těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší." (1.Petr 3:20) Pán nemá žádnou radost ze smrti zlých. I teď nám "prokazuje svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání." (2.Petr 3:9)

Bůh teď čeká, až bude připraven Sion, Jeho svatí posledních dnů. Vylévá svého Svatého Ducha a povolává svůj lid, plně Mu oddaný, bez poskrvny, bezúhonný.