KONKRÉTNÍ SLOVO OD PÁNA

Petr se modlil na střeše (Skutky 10,9) a několik kilometrů od něj se modlil další muž, Kornelius. „V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku, zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: „Kornélie!“ Pohlédl na něj a pln bázně řekl: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl odpověděl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře“ (Skutky 10,1-6). To byly zcela konkrétní pokyny!

Mezitím měl Petr vidění: „Duch mu řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal“ (Skutky, 10,19-20). Petr šel do Korneliova domu a uviděl ho, jak se modlí. Kornélius mu řekl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘ Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil“ (Skutky 10,30-33). Svatý Duch byl tak konkrétní, že dokonce uvedl obě jména: „Povolej Šimona, kterému říkají Petr“ (verš 32).

V celých Skutcích čteme o takovýchto věcech: „Bůh jim řekl...Pán řekl...Duch Svatý řekl...anděl řekl...“ Nebe bylo otevřené. Pán ke křesťanům nim mluvil, prakticky, detailně a jasně. Ale slova z Nebes přicházela pouze, když se člověk modlil, sám zavřený v soukromí s Bohem.