JAKO ROSA Z NEBE

Pročítáním kapitol proroků zjišťujeme, kde se v proroctví nacházíme. Je tomu tak i v Izajáši 26. kapitole a 5. knize Mojžíšově 4:30 - 31:„Toto vše tě ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh – nenechá tě a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou.“ Tyto verše se vztahují na poslední časy – tedy toto naše období!

Amerika byla považována za zemi čestných a poctivých lidí. Bůh si nás oblíbil a prokázal nám svou dobrotu, ale náš národ si neuvědomuje Boží moc a to, jak pracuje v náš prospěch. Právě kvůli tomu Bůh sešle náhlé soudy: „Má duše v noci touží po tobě, můj duch tě hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.“ (Izajáš 26: 9). Ona noc soudu nastala v Izajášově prorocké vizi a lidé tuto noc považují za pád temnoty. Obracejí se k Pánu, aby jej hledali vším, co je v nich.

Bůh pozvedá modlící se zbylý lid. „Jako těhotná, když má porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsme, Hospodine, trpěli. Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mé mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá rosa je jako rosa svítání, zemi mrtvých s ní zavlažíš!“ (Izajáš 26:17-19). Tohle poukazuje na ženu, sténající v bolestech.

Tou ženou je živá církev vycházející z mrtvého církve! Jsou vás stovky. Za posledních několik let se snažilo něco zrodit – stenajíc v duchovní bolesti. Chtěli jste být propuštěni, tak jste chodili sem a tam - hledajíce vysvobození, ale byli jste jen omotáni různými konfliktními doktrínami. Přesto všechno bylo ale vaše srdce probuzeno a byli jste vzkříšeni! „Tví mrtví ožijí.“ Probudili jste se a teď si prozpěvujete novou píseň: „Tvá rosa je jako rosa svítání.“ Na vás spočine Pánova sláva, stejně zářící jako rosa z nebe. „Rosa svítání“ se překládá jako „zrození z nadpřirozeného světla.“ Bůh vás přivedl na světlo Jeho slavného slova. Jste probuzeni a prozpěvujete si, protože jste byli vzkříšeni z mrtvých – na cestu vám svítí každý den jako rosa Jeho slovo.