VÍCE JEŽÍŠE

Nedokážu číst knihu Skutků bez pocitu zahanbení. Apoštolové žili a sloužili ve sféře zázraků. Dokonce i laici, jako byli Štěpán s Filipem, kteří sloužili při stolech, měli obrovskou moc v Duchu svatém, činili zázraky a silně působili na celá města. Zjevili se jim andělé, odemkli jejich řetězy a vyvedli je z přísně střežených věznic. Vidění apoštolů byla mocná a srozumitelná i v detailech.

Petr byl tak plný Ducha svatého, že nemocní byli přinášeni do ulic na lůžkách a nosítkách, aby na ně padl jeho stín a oni byli uzdraveni (Skutky 5:15). Byli uzdraveni chromí a bylo zaznamenáno, že skákali po nádvoří chrámu. „Bůh konal skrze Pavla neobyčejné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli“ (Skutky 19:11-12).

Proč dnes nežijeme v takové atmosféře? Bůh se nezměnil; my ano! S námi je tentýž Pán; máme tatáž zaslíbení; a Bůh je více než ochotný znovu dělat totéž. Je však politováníhodné, že jsme přesvědčeni o „zbytečnosti“ zázraků v současné době. Říká se: „Tato generace má větší zjevení; je vzdělanější a má více poznání. Dnes nemáme očekávat, že Pán bude jednat jako tenkrát, kdy zázraky byly nezbytné k založení církve.“

Na to odpovídám: Jestliže byly zázraky nezbytné k založení církve, jsou o to naléhavěji potřeba na konci církevního věku. Jak se hřích hojně rozrůstá a množí, zlí lidé se stávají ještě horšími. Narůstá počet svůdců, násilí se vymyká kontrole a peklo rozšiřuje své hranice. Satan sestupuje s velkou zlobou.

Démonská učení se šíří jako povodeň a prohlubuje se odpadlictví.
Jsme v odpadlictví. Potrat naplnil zemi krevní provinilostí. Naše mládež se vymkla kontrole, kokain, crack, heroin a alkohol se šíří po školách, ničí a zabíjí, mění mladé lidi v nemocné, šílené zloděje a vrahy. Nové nemoci šíří smrt po celém světě.

Potřebujeme více Ježíše, více jeho záchrany, více léčivé síly, než kterákoli poslední generace! Apoštolové znali hodnotu zázraků a dychtivě ji zaplatili, ale my jsme nebyli ochotni tu cenu zaplatit.