POTŘEBUJEME VÍCE BUŘIČŮ!

Modlím se, aby se každý člen těla Kristova proměnil v buřiče! Potřebujeme celou armádu buřičů, kteří budou plni Ducha Svatého a vyburcují nejen obyvatele New Yorku ale i všech ostatních měst po celém světě; rozvíří jejich zkažené instituce; podnítí zavedené mrtvé církve; potrápí vedoucí, starosty, městské rady a vedení komunit! Jinými slovy potřebujeme buřiče, kteří budou pod vedením Ducha Svatého a budou hlásat o kralování Krista tak působivě, že to pohne celými městy.

Pavel a Silas patřili k celosvětově největším buřičům! I v Písmu je psáno „jedná se o muže, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy.“ (Skutky 15:26). Pavel, Barnabáš, Silas a Timoteus patřili k mužům, kteří kráčeli v moci Ducha svatého. Jak vidno ze Skutků 16. kapitoly, když jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii, uposlechli. Když se snažili odejít do Bitynie a Duch svatý jim to nedovolil, vydali se namísto toho pod vedením Ducha svatého do Troady.

Později měl Pavel vidění, ve kterém byl volán do Makedonie, a tak se okamžitě vydali do Philippi -hlavního města Makedonie. Po jejich příjezdu se střetli s mladou věštkyní, která je pronásledovala se slovy: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy! Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: ‚Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!‘ V tu chvíli byl pryč.“ (Sk 16,17 -18). Celé město se najednou ocitlo vzhůru nohama. Tato věštkyně byla očividně pro mnohé velkým lákadlem, ale teď byla uzdravena a chválila Pána.

Paul určitým způsobem narušoval status quo. Pobuřoval ďábla, který to tu měl již delší dobu na starost. Majitelé této otrokyně pak odtáhli Pavla a Silase na trh před městské správce. Obvinění znělo: „Tito lidé bouří naše město!“ (Skutky 16:20).

Dnes bychom potřebovali více takovýchto buřičů!