MUSÍME SE MODLIT by Carter Conlon

Kniha Soudců popisuje dobu, kdy Izrael – Boží lid, který měl být Hospodinovým svědectvím na Zemi – začal být nevěrný. Odmítli chodit věrně s Bohem a učit se Ho oslavovat. Dokonce Ho přestali chválit úplně.

Pokud se takto k Bohu chováme, staneme se bezmocnými, což nakonec otevře cestu nepřátelům v naší společnosti. Nepřáteli myslím ty, kteří neznají Boha, kteří ho nechtějí poznat a zabraňují ostatním mít s Ním vztah. Vy i já žijeme v době velmi podobné té v knize Soudců.

Bylo uprostřed období sklizně, když Midjánci (nepřátelé Izraele) přišli sebrat vše, co Boží lid shromáždil (viz Soudců 6,2-3). Chtěli Izraelce ožebračit, aby nemohli naplnit Boží záměr na Zemi. Nepřátel bylo mnohem více než Izraelců, Písmo je dokonce popisuje jako lid tak početný, že by pokryl zem jako písek. Izraelci tedy začali volat k Pánu – stejně jako se to začíná dít v dnešní době.

Bůh slyší pláč svobodné matky, jejíž děti jsou na ulici; slyší pláč otce, který neví, jak uživí svou rodinu. Slyší nářek těch, kteří čtou zprávy a vidí hrozné zločiny, které se v naší generaci dějí dnes a denně.

Drazí přátelé, musíme se modlit! Právě dnes je třeba, aby ti, kteří stále znají Kristovu milost, začali prosit za svou zemi. Věřím tomu, že pouze probuzení Božího lidu nás může omilostnit od velice temných časů, které jsou přímo před námi. Jak úžasné by bylo, kdyby rok 2014 byl rokem, kdy se vy i já začneme modlit za lidi ve své zemi s vírou a sílou, kterou nám může dát pouze Hospodin!


__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.