AŤ MLUVÍ TVÉ SLOVO SE VŠÍ SMĚLOSTÍ by Jim Cymbala

Co by si měla církev vzít k srdci z knihy Skutků? Jedním z jasných vodítek pro nás je tato modlitba apoštolů: „Dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.“ (Skutky 4:29).

Není tam psáno nic o tom jak „smělost vyučit“. Smělost je nám dána pouze skrze Ducha svatého; nemůžete ji získat na nějakém školení či konferenci. 2. list Timoteovi nám říká: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“

Novozákonní kazatelé se nebáli nikoho konfrontovat, věřili, že Duch svatý jim poskytne vhodná slova ke konverzaci. Nebáli se.

Poslechněme si Petra v den Letnic: „Ukřižovali jste ho rukama bezbožníků.“ (Skutky 2:23). Tohle bylo to poslední, co toužil dav slyšet. Pokud by David Letterman dal dohromady seznam deseti nej vět, které neříkat židovskému publiku, větou číslo jedna by bylo: „Víte co, vlastníma rukama jste právě zabili Mesiáše, toho na kterého už Izrael po staletí čeká.“

Ale Petrova smělost je neodradila. Namísto toho jim to hnulo svědomím a na sklonku dne mnoho z nich litovalo svých hříchů a byli obráceni.

V další kapitole byl Petr k davu, který se shromáždil pro uzdravení chromého, stejně přímočarý: „Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili …. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí.“ (Skutky 3:14-15, 19).

Když o několik let později kázal Pavel v Efesu a postavil se proti modlářství pohanů, byl z toho nenadálý rozruch. „Popadl je hněv a začali křičet: „Veliká je efeská Artemis!“ Město zachvátil zmatek.“ (Skutky 19:28-29). Asi se nejednalo o žádnou příznivou situaci.

Nicméně z toho vyšla silná církev. Apoštolové si uvědomili, že bez smělého a agresivního postoje při hlásání Božího slova by tato církev, kterou zde Ježíš zamýšlel, nikdy nevznikla. A ke stejnému závěru by měli dospět všechny církve po celém světě.

__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.