MLUVÍ K NÁM BŮH JEŠTĚ?

Samuel slyšel Boží hlas jasně, tak jasně, že "...Hospodin nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo." (1. Samuel 3:19). "Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael." (1.Samuel 3:21-4:1). David slyšel Boha mluvit a pak sám mluvil s Bohem! Boží hlas byl jeho radostí a životem. David řekl:"Bůh promluvil ve své svatosti," raduji se! (Žalm 60:8)

Mnozí nevěří, že Bůh mluví k lidem i dnes. Říkají, že mluví jen skrze Slovo. Že cokoli, co chtěl nebo potřeboval říct, je zapsáno v Písmu. Jistě, že Bůh nikdy neřekne něco v rozporu s Písmem, ale "... v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna" (Židům 1:1-2). A Jeho Syn stále promlouvá k Jeho dětem! Řekl, že Jeho ovečky slyší Jeho hlas a hlas nikoho jiného neposlechnou. Víme, že Bůh mluvil k lidem ve Starém Zákoně. Ale co Nový Zákon? Co poslední dny?

Bůh promluvil k Saulovi (Pavlovi) na cestě do Damašku. ".. náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?" (Skutky 9:3-4). Po zbytek života Pavel svědčil, "Slyšel jsem Jeho hlas". Před králem Aggripou řekl, "...uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl, ... Zvedni se ... ukázal jsem se ti, abych tě učinil služebníkem a svědkem..." (Skutky 26:14 a 16)

Petr slyšel a poslechl hlas Pána. V modlitbě "jsem uslyšel hlas, "vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Odpověděl jsem, "to ne, Pane!..." Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu.... Třikrát se to opakovalo..." (Skutky 11:7-10)

Ježíš volá k církvi v Laodikeji, aby slyšela Jeho hlas a otevřela se Mu: "Hle, stojím u dvěří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zjevení 3:20)