UZŘÍME JEJ!

„Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (Skutky 1:11, ČSP)

Tělo a kosti byly uloženy do hrobky, zatímco Tomáš se dotkl už vzkříšeného těla z masa a kostí (Jan 20:26-29). Dotkl se Jeho rukou a vložil svoji ruku do Jeho boku. Toto byl skutečný člověk - oslavený - který vystoupil k Otci! Ježíš se před nimi nevypařil; byl vzat na oblaka a byl vidět tak dlouho, dokud nezmizel z dohledu. Jak úchvatný pohled to musel být: Ježíš, který zářil - plný slávy - s tváří upřenou k nebesům - byl od nich pomalu brán směrem vzhůru. Apoštolové museli padnout na kolena!

Viděli příchod celé události, s očima upřenýma na Něj: "A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, ..." (Sk 1:10, ČSP) Nemrkli okem a Ježíš nebyl najednou pryč! Je pravda, že budeme v mžiku proměněni: "Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou  jako neporušitelní a my budeme proměněni." (1 Kor 15:51, ČSP). Pavel zde píše o změně, ke které dojde na našem fyzickém těle "Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už na vždy budeme s Pánem." (1. Tes 4:17) On přijde brzy, najednou, a naše těla budou v okamžiku proměněna.

Pisatel listu Židům navrhuje Božímu lidu: "Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje." (Žd 10:25, ČSP). "Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. "Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je .(1. list Janův 3:2). 

Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen." (Zj 1:7) "a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. (Zj 22:4). "Ale on plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží," (Sk 7:55) Štěpán je prototypem věřícího, který žije v posledních dnech - plný Ducha svatého - který má otevřené oči a otevřené nebe nad sebou. Spatříme Ježíše přicházejícího ve slávě spolu se všemi anděly a také uvidíme průvod Jeho slávy.