DUCH RADOSTI A OSLAV

„Dále jim řekl: Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levité utěšovali všechen lid: Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!“ I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Nehemjáš 8:10-12).

Kdekoli je obnovena láska k Božímu slovu s následným pokáním, tam vždy přichází mocná vlna radosti a oslav. Na zemi dnes však existuje předstíraná radost a falešné oslavy: Je to slavení sebe sama a modlářství – tanec kolem zlatého telete! Potřebujeme velikou rozlišovací schopnost, abychom rozpoznali rozdíl mezi opravdovou radostí z pokání a falešnou radostí modlářů.

Mojžíš a Jozue sestoupili s hory do velikého křiku, který se ozýval z tábora: „To nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní“ (Exodus 32:18). Křičeli, zpívali a tančili a Mojžíš věděl, že to všechno je z tělesnosti. Věděl, že je to tvrdošíjný a vzpurný lid, plný choutek, smilstva, nahoty a smyslnosti. Byl to křik modlářství!

Dokážeš poznat rozdíl? Jestliže není žádné kázání o Zákonu, aby tě usvědčilo z hříchu – žádný pláč ani padnutí na tvář – jestliže neprožijeme lásku k Božímu kárajícímu Slovu – tedy žádné pokání – potom nemůže nastat žádný duchovní jásot, nezazní zbožné chvály ani vděčné uctívání! Dávej si pozor! Může tě zaskočit, že zpíváš píseň modlářství.

Proč byla v Nehemjášově zprávě o probuzení taková veliká spokojenost, proč tam byl takový slavnostní duch radosti? „Protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Nehemjáš 8:12). Jinak řečeno: rozeznali tato slova a vzali si je k srdci; uposlechli!