PŘIPRAVENI JÍT MU NAPROTI

„Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. … Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Skutky 1: 6-7, 9-11).

„Když byl s nimi“ (Skutky 1:4), Ježíš shromáždil ty, kdo byli vybráni, aby viděli jeho výstup k Otci. Sám Ježíš svolal na Olivovou horu asi 120 lidí. Myslím si, že nevěděli ani nechápali, co se děje. Pokusil se je připravit na svůj návrat k Otci: „Odcházím k Otci a již mne nespatříte“ (Jan 16:10). Jak by mohla omezená mysl pochopit taková slova? Jak by mohl Ježíš odejít? Znovu by zemřel? Odnesli by ho andělé? Přijel by vůz jako v případě Eliáše, nebo by se náhle vytratil do řídkého vzduchu? Bylo to něco, před čím je již varoval: „Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci“ (Jan 14:28). Říkali: „Co znamená ono zanedlouho? Nevíme, o čem mluví“ (Jan 16:18).

Stejně jako shromáždil učedníky, shromáždí znovu svůj lid, aby nás připravil na svůj návrat. Avšak, pochopíme to? Bůh má vždycky nějaký lid, ale právě před svým příchodem udělá přesně totéž, co učinil před svým odchodem. Ve skutečnosti to činí nyní! Děje se to zde v církvi Times Square Church a všude po celé Americe, Číně, Evropě, po celém Polsku, Rusku. Díky volání Ducha svatého se shromažďují malá společenství a velké skupiny, aby „mu šli naproti.“ Uslyšeli polnici! Uslyšeli volání: „Ženich je tu, jděte mu naproti“ (Matouš 25:6).