CELÁ BOŽÍ VŮLE

Prvním znakem probuzení je velká touha slyšet a poslechnout Boží Slovo.

„Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na prostranství před Vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy Zákona...I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal“ (Nehemjáš 8,1-3.5).

Srdce Izraelců volala: „Přines nám pravé Boží Slovo!“ Ezdráš stál na vyvýšené, dřevěné kazatelně a 6 hodin četl Boží Slovo, zatímco lid pozorně stál a poslouchal. Slyšeli, že příčinou jejich utrpení byla jejich vlastní tvrdohlavost a vzpoura. Nejjasnější důkaz probuzení – uvnitř člověka, v církvi či ve městě – je hlad po Božím Slově. Ti, kteří odpadli od víry, nechtějí slyšet Bibli – nudí je! Chtějí něco vzrušujícího. Odpadlí kazatelé nekáží Boží Slovo, ale jen pár minutová kázáníčka například v rádiu či televizi. Nekážou Zákon, protože ten by církev usvědčil a otřásl jí! Zákon ničí kompromisy.

Když koná Duch svatý, lidé v kostelních lavicích volají po Božím Slově. Dostávám stovky dopisů od věřících, kteří prahnou po Pánu: „Jsem tak hladový. Neslyšíme pravé Boží Slovo. Kážou nám jen zbytečná slova, která nemají žádné pomazání!“ Když koná Hospodin, Bible jsou všude. Lidé dychtí po kázání a učení s opravdovou úctou k Božímu Slovu.

Je smutné, že v mnoha charismatických církvích se kázání pouze přetrpí. Lidé chtějí hudbu, zábavu a zpěváky na pódiu! Když však vejde Svatý Duch, bude se Boží Slovo oslavovat. Křesťané budou volat: „Pane, chci to všechno: to dobré i to špatné, přikázání, zaslíbení, celou Boží vůli!“