VELIKOST JEHO MOCI

Dostávám archy papíru plné proroctví a dlouhých "hluboce duchovních" spisů od křesťanů, kteří tvrdí, že tráví dny, týdny a dokonce měsíce v modlitbách. Jeden muž mě požádal, abych domluvil jeho ženě. Vyprávěla lidem, že zemřela, šla do nebe, kde tančila s Ježíšem a pak s Ním skočila s padákem! Trvala na tom, že toto zjevení k ní přišlo po hodinách modlení.

Proč nejsou tito naši drazí venku mezi lidmi a nekážou vzkříšeného Ježíše? Proč tráví všechen svůj čas káráním druhých, bez soucitu se ztracenými? Nejlepším lékem na takovou "potrhlost" je vyjít mezi hříšníky a zvěstovat jim Ježíšovu lásku. Modlíme se, "Duchu Svatý, přijď!" Ale proč? Jen proto, aby naplnil naše potřeby a požehnal nám? Nebo aby nás vyzbrojil a zjevil nám srdce našeho Pána? Poslední Ježíšova slova, než vystoupal do nebe, byla: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." (Marek 16:15)

Modlili jsme se, aby Bůh zavřel bar vedle naší modlitebny na Times Square. Jeho majitel nám řekl, "Vy jste v pěkný kaši. Nevíte, s kým si zahráváte!" Ne! On neví, že si zahrává s Ježíšem, který řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." (Matouš 28:18) A proto "můžeme vyznat s důvěrou: Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" (Židům 13:6) Pavel se modlil, "...abyste viděli,... jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy." (Efeským 1:18-22)

Satan v některých z vás vyvolal strach -- strach z pádu, strach z hříchu nebo zlozvyku, strach z lidí. Ale Slovo říká: "Vzepřete se ďáblu a uteče od vás." (Jakub 4:7) Ty nejsi ten, kdo utíká!

"I když se proti mě vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká: i kdyby proti mě vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat... Neboť mě skryje ve svém příbytku... a na skálu mě vyzdvihne." (Žalm 27:3,5)