BOŽÍ HLAS

Jedno z největších požehnání, kterých se opravdovému křesťanovi dostává, je, že slyší Boží hlas a rozumí mu. I dnes můžeme Boží hlas slyšet stejně jasně a zřetelně, jako ho slyšeli Abraham s Mojžíšem – tak jasně jako Samuel a David – a Pavel, Petr, apoštolové a Jan na ostrově Patmos. Bůh slíbil, že během těchto posledních dní nechá svůj hlas znovu jasně zaznít. Dal nám zaslíbení, že uslyšíme Jeho hlas, ale také nás varuje. Bůh svolá ty, kteří zůstali, svaté a oddělené, na duchovní Sion a dá jim poznat svůj hlas. „Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů“ (Židům 12, 22).

Pro všechny, kteří byli povoláni, má Bůh tento vzkaz: Boží hlas, který v minulých generacích otřásal zemí, zazní v moci znovu a naposled jí zatřese! „Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu zemí, ale i nebem‘“ (Židům 12, 26). A tady je Boží varování pro Jeho svaté, věřící děti: „Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe“ (Židům, 12, 25).

Proč Bůh shromažďuje lidi z mrtvých církví? Proč Duch volá: „Vyjděte z Babylonu, moji lidé! Držte se dál od jeho hříchů“? Protože Bůh v těchto těžkých posledních dnech potřebuje lid (siónský lid), který neoklamalo nepravé učení. To jsou ovce, které nenásledují falešné učitele, které znají hlas svého Pána. Bůh k nim mluví jasně a zřetelně, a ony žijí podle Jeho hlasu! Jeho hlas je vede, utěšuje a všude provází! Jednou z výrazných vlastností svatého lidu je, že si nespletou Boží hlas. Znají ho – slyší ho – řídí se jím. Je silný, pevný a nezaměnitelný!