KRISTUS NÁS OSVOBOZUJE by Gary Wilkerson

Zamysli se nad všemi následujícími požehnanými věcmi: důvěrná modlitba k Pánu, čtení jeho úžasného Slova, radostné sdílení jeho evangelia. Všechno to jsou podivuhodné způsoby, přispívající k radostnému a naplněnému životu. A přece z nich často činíme záslužné skutky vykonávané kvůli uznání nebo z morální povinnosti. Tím opomíjíme „velkolepé spasení“ - spasitelnou a nikdy neselhávající milost. Víš, i když my selžeme, Nová smlouva neselže. Podle Pavla nás má pravda osvobodit a ne zotročit.

„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho“ (Galatským 5:1). Celou touto epištolou se prolíná Pavlova otázka: „Proč by ses měl vracet ke Staré smlouvě založené na skutcích? Ta tě akorát přivede znovu do otroctví. Jsi v Nové smlouvě, která tě osvobozuje k lásce a službě Bohu v dokonalé svobodě.“

Pavel zkritizoval Galatské a řekl, že nás evangelium zmocňuje v Duchu skrze milost. Ale Galatští se umíněně pokoušeli naplnit evangelium skutky. Měli toto přesvědčení: „Udělám-li to, budu požehnaný. Pokud to neudělám, budu proklet.“

Třebaže to na sobě nevidíme, dnes máme sklon činit totéž. Náš postoj vyjadřuje: „Udělám, co bude v mých silách, abych poslechl Boží příkazy, a on mi potom bude muset požehnat.“ Jenže Bůh v celé Nové smlouvě říká něco úplně jiného: „Již jsem ti požehnal předtím, než ses pokusil poslechnout mé příkazy. Také vím, že nedokážeš mé Slovo dokonale dodržovat, a tak ti umožňuji, abys je dodržoval skrze mého Ducha. Své skutky budeš činit z mé milosti, nikoli z vlastní síly.“

Jádrem evangelia je: To všechno činí Bůh! A proto, když nám říká, abychom „věnovali tím větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom to snad neminuli“ (Židům 2:1), nemá tím na mysli, že se máme více věnovat pravidlům a jejich dodržování. Spíše se máme zaměřit na evangelium milosti, které nás od mrtvých skutků osvobozuje.