SLUŽBA VE FILIPOVĚ STYLU

Existuje "Filipova" služba pro každého křesťana, který chodí v Kristově svatosti.

Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. (Skutky 8:5-8, B21).

Filip nebyl muž za kazatelnou, ale člověk naplněný Duchem, který jednoduše věřil v moc Kristova vzkříšení. Byl to muž činu, který kudy chodil, očekával zázraky. Nikdy neovlivníme svoje město, dokud se každý člen těla nestane Filipem hořícím pro Krista, laickým evangelistou s vírou vyhánět zlé duchy a modlit se za spasení a uzdravení. Můžeme vyburcovat a vyburcujeme naše zkažené město!

Hnutí plymouthských bratří započalo před mnoha lety v anglickém Plymouthu. Byla to zbožná skupina lidí, kteří nesli evangelium do ulic - jaké břemeno za duše měli! Došlo k průlomovému probuzení a Kristus tam byl zjeven jako oslavený Člověk v nebi. Ale oni se nechali natolik pohltit studiem Krista, zaměřili se natolik na svůj způsob uctívání, až ztratili břemeno za umírající duše. Rozdělili se na dvě skupiny - Otevřené a Uzavřené bratrstvo. Uzavřené bratrstvo skončilo na tom, že nikomu nedovolili přidat se k obecenství bez pozvání. Vše, co se zachovalo z původního hnutí, jsou spisy takových mužů jako Darby, Stoney, Mackintosh a Raven. Všechno jsou to nádherná vyučování o Kristu a svatosti. Ale vkradlo se duchovní elitářství a vytratila se vášeň pro ztracené. Potřebujeme kombinaci hlubokého, čistého Slova a hořící vášeň pro ztracené.

Pokud neuposlechneme Pánův příkaz kázat evangelium, budou z nás křesťané zaměření na sebe a zabývající se vlastními problémy.

"Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." (Marek 16:15, B21)