JEŽÍŠ JE MOCNĚJŠÍ! by Gary Wilkerson

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech“ (Židům 1,1-3).

Úvodní kapitola knihy Židům opakuje pravdu, kterou každý křesťan zná, ale jen málokteří ji skutečně chápou: „Ježíš je mocnější.“ Pisatel se na tento fakt tak soustředí, že nemá čas ani pozdravit adresáty. Nedává svým čtenářům ani žádná poučení, jako je tomu v jiných epištolách; místo toho má na srdci jednu věc: „Ježíš je mocnější!“. Je unesen a uchvácen Kristem.

„Ježíš je mocnější než co?“ ptáte se možná. V první kapitole Židům nacházíme odpověď: Je mocnější než všichni proroci, kněží, králové a andělé. Ať jmenujete cokoli, on je mocnější. Pro nás, kteří známe Krista jako svého živého Spasitele, to není nic nového; ano, byl přítomen u stvoření a vládne navěky jako Král. Ano, je mocnější než všechno, co si dokážeme představit.

Přesto mnoho křesťanů nad touto prostou pravdou zaváhá, když přijde na to uvědomit si, že „Ježíš je mocnější.“ Problém je v tomto: Ježíš je mocnější než zákon – my však žijeme, jako kdyby naše skutky a práce znamenaly více než Kristova spásná milost. Vyznáváme, že jsme spaseni jeho milostí, ale kdykoli upadneme, vrátíme se zpátky ke konání skutků, abychom to odčinili. Tohle je mentalita Staré smlouvy, které vede k otroctví – ale jen málo z nás si uvědomuje, že se takto chováme.

Když čteme dále knihu Židům, vidíme tu „mocnější smlouvu“, kterou Hospodin s námi uzavřel v našich srdcích: „Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních…‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou“ (Židům 8,6.8).

Ježíš je mocnější!