JEŽÍŠ PŘIJDE S BURÁCENÍM

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy“ (1: Tesalonickým 4, 16-18).

Slovo „burcovat“ znamená v řečtině podněcovat slovem, probudit, nadchnout, pobízet k činnosti. Hlas archanděla uslyší všichni vítězové. „Je ve dveřích! Pojďte, milovaní! Ten, kterého milujete, pro vás přišel.“ Ježíš nepřijde nenápadně, tiše, potají. Přijde za hlasu polnice, se zástupy andělů, s burácením a voláním archanděla. Nejdřív se s Ním setkají mrtví v Kristu. Oni ho první obejmou. Myslíte, že budou zticha? V nových tělech? Navěky vykoupení a konečně doma s Ježíšem? Milovaní, jejich radost bude jako burácení hromu! A zatímco se budou radovat, pošle své anděly do celého světa, aby přivedli Jeho děti. To bude uvítání!

Ale význam Jeho příchodu, destilovaný do několika slov, je tento: „Potom už budeme s Pánem navždycky“ (1. Tesalonickým 4, 17). Je pošetilé přít se o to, jestli budeme žít na Zemi nebo v nějakém nebi. Nebe bude tam, kde bude Ježíš. Někteří lidé jsou přesvědčení o tom, že nikdy neopustíme Zemi, že Ježíš sestoupí k nám a bude vládnout světu. Já chci jediné: „potom už budeme s Pánem navždycky“.

Toužíte být navždy s Ježíšem? Víte, že je i Jeho touhou být s vámi? „Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal“ (Jan 17, 24). Nechte čas v Pánových rukou a žijte každý den svého života, jako by měl za hodinu přijít Kristus. Ale pamatujte si, že než přijde, máme ještě spoustu práce.