KONEC HLADOMORU

V knize Rut 1:6 čteme, “Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb.” Noemi bylo zjeveno, že hladomor v Judey skončil—že znovu Bůh navštívil Svůj lid množstvím chleba a požehnáním. Vzpomínky na minulá požehnání zaplavily duši Noemi, a ona začala toužit po svatém místě. Byla znechucená z Moába a jeho modlářství a smrti. Tak “se připravila se svými snachami k návratu . . . odešla tedy z místa, kde přebývala . . . když se vraceli” (Rut 1:6-7).

Noeminy snachy, Orpa a Rut, se rozloučily s rodiči, přáteli, a rodinou. Řekly těm, které celý život milovaly, že natrvalo odejdou, že odejdou do Judey—místa, kde Bůh “navštěvoval Svůj lid.”

Dnes znovu Hospodin navštěvuje Svůj lid! I dnes, stejně jako tehdy hladomor skončil! Zde v Times Square Church a v dalších církvích ve světě, kde je hlásáno čisté Boží Slovo. Hospodin tam navštěvuje Svůj lid, “dává mu chléb.”

Během tohoto posledního hladomoru světa, zatímco druzí utekli k dnešnímu Moábovi—protřelosti, letargii, chladnosti, rozkoši, a úspěchu—přetrvaly zbytky svatých. Vydrželi sebechválu televizních evangelistů, nechutnou smyslnost, která znečistila Boží dům, pošetilost na kazatelně i výsměch odpadlých křesťanů.

Modlili se, postili, a přimlouvali se. A Hospodin uslyšel jejich nářek a i dnes navštěvuje Svůj lid. Proč je Times Square Church přeplněna hladovými hledajícími? Protože se ukázalo, že je zde Bůh! Lidé slyší, že zde skutečně působí Boží slovo. To stejné platí i o dalších místech, o kterých se lidé dozvědí, že je tam přítomen Bůh. Ihned je po hladomoru! Bůh poslal chléb z nebe a pokud jsi jej ještě neokusil, pak vyjdi z Moábské země a jdi tam, kde Bůh Svůj lid navštěvuje!

Toto udělala Noemi a její dvě snachy. Jejich odchod na hranici Judey byl návratem k Hospodinu. Ty ženy byly taženy Božím Duchem, přitahovány zprávami o Jeho navštívení.

Dnes vidím, jak se ve stejném Duchu vrací tisíce lidí zpět domů, k plnosti v Kristu—pryč od mediálního humbuku, prázdnoty evangelia snadnosti a prosperity, dvojitých standardů a polovičatosti.