ODSTRANĚNÍ EGYPTSKÉ POHANY

„Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele. Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat-aralot, totiž Pahorku předkožek“ (Jozue 5, 2 – 3).

Nehodlám zde rozvíjet teologickou diskuzi o obřízce, ale tento starodávný zvyk má pro dnešní církev velký význam. Jak bolestivý zážitek to pro Izraelce musel být, když si nechali odstranit předkožky ostrým nožem na znamení světu, že se v úmluvě věrně zavázali Bohu. Tito lidé se narodili na poušti a dosud nebyli obřezáni. A poté, co k obřízce došlo, byli několik dní slabí a bezmocní.

Nechat se obřezat dnes znamená podvolit se ostrému Slovu Božímu! „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč“ (Židům 4, 12).
Bible říká, že Boží Slovo obřezalo naše srdce. „Pravý Žid není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha (Římanům 2, 29). Existuje i obřízka, „již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu“ (Koloským 2, 11).

Každý z nás má v sobě „egyptskou pohanu“, která musí být odvalena – vše, co je z našeho těla. A Boží Duch nám odřezává všechny naše chtíče a vše, kde v nás vládne ten zlý: když Boží pomazaní kážou Boží Slovo v moci a síle Ducha svatého, stává se z něj ostrý nůž! I dnes existují služebníci jako byl Jozue a Bůh jim dal pokyn, aby přivedli tento krví spojený, zachráněný, vykoupený a vzkříšený lid pod nůž Jeho Slova, aby jim mohl odstranit veškeré stopy modlářství a kompromisu.