OTEC VÍRY by Claude Houde

Pokud chceš duchovně růst, pokud toužíš zažívat zázraky v každodenním životě, pak bys určitě měl věnovat náležitou pozornost Abrahamovi. Není to obyčejná postava Starého Zákona nebo jen jméno na seznamu. Apoštol Pavel ho nazval "otcem víry", naším příkladem, spravedlivým, otcem všech věřících. (Římanům 4:12)

Prorok Izajáš nás vyzývá:"Poslouchejte mě, kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama... Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny, jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře mě můj lide poslouchej, nastav mi uši, můj národe! (Iza 51:1-4) Upřete zrak na Abrahama!

Máš při čtení těchto veršů pocit, že Abraham nám má co říct? Máš pravdu. Pavel, učenec, apoštol a autor mnoha významných spisů, které pomohly změnit běh historie lidstva, nám říká, že máme zaslíbení, které je určeno všem následovníkům Abrahamovy víry (Římanům 4:16)

Milý čtenáři, nadzvedněme oponu a odhalme tajemství. Ponořme se do Knihy o stvoření - do té Genesis Abrahamovy víry - abychom objevili duchovní zlatou žílu nekonečné ceny: víru se sebezapřením

"Hospodin řekl Abramovi" Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." (Genesis 12:1-3)

Milí přátelé, tato víra se sebezapřením, která charakterizovala osobnost a život Abrahama, se velmi dotkla Božího srdce a stala se klíčem k dokonalému naplnění toho úžasného zaslíbení, které jste právě četli. Abraham je nejen otcem milionů Židů v průběhu celých dějin, ale i duchovním otcem každého člověka, který kdy vložil víru v Krista, po celá staletí až do dnešních dní. Po celém světě je více než miliarda následovníků Ježíše. Jsme nejrychleji rostoucím hnutím na světě a podle Písma je jeden každý z nás křesťanů synem nebo dcerou Abrahama!

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.