ZÁVĚREČNÝ PŘECHOD

"Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě.

Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy...
stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem."(Jozue 3:13-14...17; B21)

Přejít Jordán je vlastně obraz, jak vejít do svobody v Kristu. Bůh nás vždy vyvádí z jedné reality, aby nás uvedl sám do Sebe! Nestačí uniknout ze satanovy moci, ven z vězení svázanosti; musíme také vejít do vzkříšeného Kristova života. Zde Kenaanská země nereprezentuje nebe, protože je to území duchovního boje. Je ale místo, kde Ježíš chce, abychom si užívali skvělost Jeho vítězství, místo potěšení, radosti a naplnění.

Když Izraelci přišli k Jordánu, už je nevedl oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci (Exodus 13:21), ale truhla smlouvy. Vidíme truhlu - obraz Ježíše - jak sestupuje do Jordánu, ponořuje se do smrti a říká: "Následuj mne!" Je to Ježíš, který nás zve, abychom byli pokřtěni v Něj.

Když děti Izraele vystoupily z Jordánu, vešly do země zaslíbené, která je obrazem přebývání v Kristu. "Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního okraje Jericha." (Jozue 4:19, B21) Zde byli chráněni krví a vysvobozeni z moci nepřítele. Povstali do novoty života v Boží zemi oplývající mlékem a medem.