ZÍSKAL JSI PÁNOVO SRDCE?

"A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!" (Filipským 3:8)

Získal jsi Pánovo srdce? Apoštol Pavel se zřekl své minulosti z tohoto důvodu: "Abych získal Krista!" Byl naprosto pohlcen Kristem, měl oči jenom pro Něj.

Proč by Pavel cítil potřebu "získat" Krista? Kristus se už přece zjevil jemu i skrze něj. A přesto Pavel usiluje o získání Kristova srdce a lásky.

Celá Pavlova osobnost - jeho služba, jeho život, jeho smysl života - byla totiž zaměřena jen na to, aby dělal radost svému Pánu a Učiteli. Všechno ostatní byly pro něj jen odpadky! Věřím tomu, že Pavel zůstal svobodný, aby se mohl více starat "o věci svého Pána, aby se líbil Pánu". (1.Kor. 7:32) A nabádal i ostatní, aby "svým životem dělali Pánu čest a radost" (Koloským 1:10)

Je to vůbec podložené Písmem, tohle "získávání srdce Ježíšova"? Vždyť jsme i tak objektem Boží lásky, nebo ne? Jeho láska se vztahuje na celé lidstvo. Ale je tu i jiný druh lásky - cit, jaký se objevuje mezi manželi - a který jen málo lidí zažije.

O takové lásce mluví Píseň písní, kde je Šalomoun vykreslen jako Kristus. V této pasáži Pán mluví o své nevěstě:"Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá... nad víno lahodnější..." (Píseň 4:9-10) Později říká:"Své oči odvrať ode mě, vždyť už jsem jimi přemožen!" (6:5) Jeho nevěsta odpovídá:"Já patřím svému milému a jeho touha patří mně! (7:11)

Věřím, že Kristovu nevěstu budou tvořit svatí lidé, kteří žijí tak poslušně a tak mile svému Pánu, že Jeho srdce bude zajato. Slovo "zajato" v tomto kontextu znamená "ukradené srdce". Kristovi následovníci zajmou Jeho srdce jediným pohledem (Píseň 4:9). A ten jeden pohled vyjadřuje jednotu mysli zaměřenou pouze na Krista.