ŽIVÁ SMLOUVA by Gary Wilkerson

"Nemyslete si, já na vás nebudu Otci žalovat. Na to stačí Mojžíšův zákon, na jehož plnění tolik spoléháte." (Jan 5:45, Slovo na cestu - SNC). Co tím Ježíš myslel, když tvrdil něco takového? Mojžíš je představitelem staré smlouvy, kterou Izraelité obdrželi od Hospodina na hoře Sínaj. Když spoléháme na dodržování Božího zákona, je to právě Mojžíšův hlas, který nás obviňuje, když selháváme. Možná si teď myslíš: " Proč by někdo spoléhal na plnění staré smlouvy?" Popravdě, křesťané to dělají pořád. Děje se to, když říkáme: "Bůh mi něco přikazuje a já to mohu udělat. Jsem schopen splnit Jeho svatý požadavek."

To je způsob, jakým "spoléháme na Mojžíše". A to je také chvíle, kdy naše srdce začíná být nemocné: "Prodlužované očekávání působí srdci bolest." (Přísloví 13,12a, ČSP). Pokud upíráme svůj zrak na naplňování Mojžíšova zákona, nemáme opravdovou naději - protože nemáme schopnost to zvládnout!

Za těchto okolností se můžeme pokoušet uctívat Ježíše, ale uvnitř v srdci cítíme, že něco není v pořádku - připadáme si povrchní. Uvědomujeme si, že něco chybí - je to toto: Boží milost, která k nám přichází v Kristu, živé smlouvě. Když Mojžíšův hlas vznáší obvinění "Ty nejsi svatý," pokračujeme ve svém snažení, ale výsledek je stále stejný - a končíme v beznaději.

Bůh nás neobviňuje a to je pro nás klíčové - stát pevně na této pravdě jako na pevném základu - základu, který spočívá ne v zákoně nebo obviňování či beznaději, ale v slavném, milostivém skutku samotného Boha. Když On slyší obvinění, vznášená proti nám, říká Ježíši: "Zlikviduj to." V tuto chvíli slyšíme hlas Ducha svatého, který nás povzbuzuje: "Neposlouchej tu lež. Byla zničena na kříži." Ani Bůh nás neobviňuje. Jeho Syn nás osvobodil.

Patříme Ježíši, a když budeme sklíčení, uslyšíme Jeho hlas, který se rozléhá nad všemi ostatními hlasy: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš." (Jan 8:11b, ČSP). Ať vám Bůh dá Svoji milost, aby jste stavěli na tomto základu a radovali se!